4 جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

چهار جزوه  کاربردی از درس خواص فیزیکی مکانیکی پلیمر ها

قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان