5 جزوه انتقال حرارت

جزوه 1 : انتقال حرارت 1  ( تایپی )

جزوه 2 : انتقال حرارت 1 و 2 ( دست نویس ) دانشگاه تهران جنوب

جزوه 3 : انتقال حرارت 1 ( تایپی ) دانشگاه صنعتی شریف

جزوه 4 : انتقال حرارت 1 ( دست نویس ) دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کتاب : حل المسائل انتقال حرارت   هولمن

قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان